راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مجتمع آموزشی البرز

راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی مجتمع آموزشی البرز

پایگاه اطلاع رسانی مجتمع آموزشی البرز بصورت آزمایشی شروع بکار کرد
این نسخه بصورت آزمایشی بوده و هنوز تمام صفحات آن تکمیل نگردیده است