پذیرفته شدگان آزمون ورودی دهم دبیرستان البرز + مدارک ثبت نام

پذیرفته شدگان آزمون ورودی دهم دبیرستان البرز + مدارک ثبت نام

 

مدارک لارم جهت ثبت نام پایه دهم برای سال تحصیلی جدید 1399-1400

  اصل گواهینامه پایه نهم و کارنامه -
  کپی شناسنامه جدید دانش آموزان صفحه اول و دوم -
  عکس جدید 3 * 4 - 6 قطعه -
  کپی شناسنامه و کارت ملی والدین -
  شماره تماس والدین و خود دانش آموز -
  فرم 201 -
  هدایت تحصیی پایه نهم -
  کارت واکسن -
  شناسنامه سلامت -
  دانش آموزانیکه جهشی هستند حتما کارنامه جهشی تحویل گرفته شود -