ویدئوهای آموزشی یازدهم

ویدئوهای آموزشی یازدهم

نام دبیر موضوع زمان لینک  
شجاعی توابع نمایی و ... قسمت اول 12-12-98 مشاهده  
شجاعی توابع نمایی و ... قسمت دوم 12-12-98 مشاهده  
خالقی پیشامدهای مستقل و وابسته 13-12-98 مشاهده  
شجاعی توابع نمایی و ... قسمت سوم 13-12-98 مشاهده  
امیری مثلثات 14-12-98 مشاهده  
رشیدنهال باهم ماندن کروموزمها 14-12-98 مشاهده یازده4
شجاعی توابع نمایی و ... قسمت چهارم 14-12-98 مشاهده  
شجاعی توابع نمایی و ... قسمت پنجم 14-12-98 مشاهده  
شفقی حل تمرین 14-12-98 مشاهده یازده3
معصومی قواعد و حل تمرین درس 6 15-12-98 مشاهده  
امیری رسم توابع مثلثاتی 15-12-98 مشاهده  
باقری محاسبه سرعت واکنش 15-12-98 مشاهده  
خالقی احتمال 17-12-98 مشاهده  
نادری نکات و قواعد درس 6 19-12-98 مشاهده  
خالقی مشاور برنامه ریزی نوروزی تجربی 19-12-98 مشاهده  
خالقی مشاور برنامه ریزی نوروزی ریاضی 19-12-98 مشاهده  
شجاعی توابع نمایی و ... قسمت 6 19-12-98 مشاهده  
شجاعی توابع نمایی و ... قسمت 7 19-12-98 مشاهده  
شجاعی توابع نمایی و ... قسمت 8 19-12-98 مشاهده  
عربگل مغناطیس قسمت اول 20-12-98 مشاهده  
عربگل مغناطیس قسمت دوم 20-12-98 مشاهده  
شجاعی جمع بندی احتمال قسمت 1 20-12-98 مشاهده  
شجاعی جمع بندی احتمال قسمت 2 20-12-98 مشاهده  
شجاعی جمع بندی احتمال قسمت 3 20-12-98 مشاهده  
باقری محاسبه سرعت واکنش قسمت 2 20-12-98 مشاهده  
شجاعی جمع بندی احتمال قسمت 4 21-12-98 مشاهده  
شجاعی جمع بندی احتمال قسمت 5 21-12-98 مشاهده  
شفقی تست های سرعت واکنش 21-12-98 مشاهده  
بهنیا زبان درس 2 21-12-98 مشاهده  
بنابی سینتیک 21-12-98 مشاهده  
امیری مثلثات 1 21-12-98 مشاهده  
امیری مثلثات 2 21-12-98 مشاهده  
امیری مثلثات 3 22-12-98 مشاهده  
شجاعی جمع بندی احتمال قسمت 6 26-12-98 مشاهده  
شجاعی جمع بندی احتمال قسمت 7 26-12-98 مشاهده  
شجاعی جمع بندی احتمال قسمت 8 26-12-98 مشاهده  
باقری تست سرعت واکنش 26-12-98 مشاهده  
آقایی دینی 26-12-98 مشاهده  
بهنیا زبان 26-12-98 مشاهده  
شجاعی جمع بندی احتمال قسمت 9 26-12-98 مشاهده  
شجاعی جمع بندی احتمال قسمت 10 26-12-98 مشاهده  
شجاعی جمع بندی احتمال قسمت 11 29-12-98 مشاهده  
شجاعی جمع بندی احتمال قسمت 12 29-12-98 مشاهده  
شجاعی جمع بندی احتمال قسمت 13 06-01-98 مشاهده  
شجاعی جمع بندی احتمال قسمت 14 06-01-98 مشاهده  
شجاعی جمع بندی احتمال قسمت 15 06-01-98 مشاهده  
زاهدی درس اول زبان 11-01-98 مشاهده  
خالقی تدریس آمار فصل سوم 11-01-98 مشاهده  
خالقی آمار توصیفی درس اول (جلسه دوم) 11-01-98 مشاهده  
خالقی درس دووم آمار توصیفی 11-01-98 مشاهده  
بهنیا زبان 12-01-98 مشاهده  
خالقی حل تمرینات درس دوم امار توصیفی 16-01-98 مشاهده  
زاهدی درس اول زبان یازدهم - writing برای کنکوری ها و یازدهم ها 16-01-98 مشاهده  
شفقی شیمی تجربی3 فصل3  16-01-98 مشاهده  
نادری عربی قواعد و نکات درس 7  16-01-98 مشاهده  
بنابی بنابی شیمی تمرین های دوره ای فصل دوم یازدهم 18-01-98 مشاهده  
آقایی درس دهم 18-01-98 مشاهده  
ماکانی زبان گرامر درس 3 بخش 1 18-01-98 مشاهده  
ماکانی زبان گرامر درس 3 بخش 2 18-01-98 مشاهده  
ماکانی زبان گرامر درس 3 بخش 3 18-01-98 مشاهده  
باقری شیمی ۲ فصل سوم قسمت اول ۱و۲ 20-01-99 مشاهده  
باقری شیمی ۲ فصل سوم قسمت دوم ۱و۲ 20-01-99 مشاهده  
خالقی قسمت اول درس سوم امار توصیفی 20-01-99 مشاهده  
نادری ترجمه و تجزیه و ترکیب درس 6  25-01-99 مشاهده  
معصومی عربی 25-01-99 مشاهده  
معصومی عربی 25-01-99 مشاهده  
معصومی حل تمارین درس ۷  26-01-99 مشاهده  
معصومی حل تمارین درس ۷ ب2  26-01-99 مشاهده  
خالقی قسمت دوم درس سوم آمار توصیفی  26-01-99 مشاهده  
نادری
ترجمه درس۷ و بررسی نقشهای کلمات در جمله
26-01-99 مشاهده  
امیری حد و پیوستگی 27-01-99 مشاهده  
میرزایی تدریس درس 18 27-01-99 مشاهده  
امیری حد و پیوستگی 28-01-99 مشاهده  
آخوندی زمین شناسی  30-01-99 مشاهده  
آخوندی انسان و محیط 31-01-99 مشاهده  
معصومی عربی  31-01-99 مشاهده  
معصومی عربی 31-01-99 مشاهده  
امیری تعریف حد در یک نقطه 01-02-99 مشاهده  
آخوندی فصل 7 زمین شناسی 01-02-99 مشاهده  
خالقی درس اول آمار استنباطی 01-02-99 مشاهده  
بهنیا درس سوم پایه یازدهم 1 01-02-99 مشاهده  
بهنیا درس سوم پایه یازدهم 2 01-02-99 مشاهده  
بنابی پلیمری شدن 01-02-99 مشاهده  
خالقی درس دوم آمار استنباطی 02-02-99 مشاهده  
امیری تعریف همسایگی 03-02-99 مشاهده  
ماکانی گفت و شنود و تلفظ درس سوم 03-02-99 مشاهده  
امیری قضایای حد 07-02-99 مشاهده  
ماکانی زبان یازدهم-نگارش درس سه 08-02-99 مشاهده  
نادری پاسخ تمارین درس 7 و بررسی نکات آن 10-02-99 مشاهده  
امیری حد و پیوستگی  11-02-99 مشاهده  
بنابی کربوکسیلیک اسیدها 11-02-99 مشاهده  
بنابی الکل ها و کربوکسیلیک اسید ها 11-02-99 مشاهده  
مهدوی چگالی گازشهری(گازمتان)نصف چگالی هواست 11-02-99 مشاهده  
مهدوی روش شناسایی گاز هیدروژن  صدای انفجار خفیف در برابر شعله 11-02-99 مشاهده  
مهدوی نیروی ارشمیدس 11-02-99 مشاهده  
مهدوی تجزیه هیدروژن پراکسید در مجاورت آنیون یدید به آب وگاز اکسیژن 11-02-99 مشاهده  
مهدوی ساعت یدی 11-02-99 مشاهده  
مهدوی یخ خشک(کربن دی اکسید جامد)به سرعت به گاز تبدیل می شود 11-02-99 مشاهده  
مهدوی ماشین بخار 11-02-99 مشاهده  
مهدوی مهدوی در قایق پت پت انرژی شیمیایی الکل تبدیل به انرژی گرمایی به انرژی حرکتی 11-02-99 مشاهده  
مهدوی بادکنک های پرشده باگاز متان 11-02-99 مشاهده  
ماکانی تست نگارش درس سه 14-01-99 مشاهده  
امیری حد صفر صفرم 14-01-99 مشاهده  
ماکانی آنچه آموختید درس سه 22-02-99 مشاهده  
امیری مربع لاتین و متعامد 23-02-99 مشاهده  
آخوندی درس 22 و 23 23-02-99 مشاهده  
آخوندی درس 24 23-02-99 مشاهده  
اسماعیلی فارسی یازدهم روان خوانی درس هجدهم  23-02-99 مشاهده  
آخوندی نمونه سولات درس 26 (تصویر) 23-02-99 مشاهده  
امیری مثلثات 24-02-99 مشاهده  
امیری مثلثات فرمول طلایی 28-02-99 مشاهده  
نادری سوالات تستی عربی 05-03-99 مشاهده  
امیری تمرین حد 05-03-99 مشاهده  
امیری پیوستگی 08-03-99 مشاهده  
امیری نمونه سوالات امتحانی حد و پیوستگی 13-03-99 مشاهده  
امیری فیلم سئوالات امتحانی مثلثات 13-03-99 مشاهده