ویدئوهای آموزشی دهم

ویدئوهای آموزشی دهم

نام دبیر موضوع زمان لینک  
رشیدنهال تنظیم اسمزی 14-12-98 مشاهده ده3
سیدیعقوبی فیزیک دهم تست 14-12-98 مشاهده  
کاظمی پور هندسه چند ضلعی  17-12-98 مشاهده  
شفقی استوکیومتری 17-12-98 مشاهده  
دهقان مربع کامل فصل 4 17-12-98 مشاهده  
سیدیعقوبی انبساط طولی فیزیک دهم تجربی 19-12-98 مشاهده  
سیدیعقوبی گرما فیزیک دهم ریاضی 19-12-98 مشاهده  
خالقی مشاور برنامه ریزی نوروزی تجربی 19-12-98 مشاهده  
خالقی مشاور برنامه ریزی نوروزی ریاضی 19-12-98 مشاهده  
شفقی شیمی تولید آمونیاک دهم 20-12-98 مشاهده  
شفقی شیمی تست های استوکیومتری 20-12-98 مشاهده  
فلاح تابع قسمت 1 20-12-98 مشاهده  
فلاح تابع قسمت 2 20-12-98 مشاهده  
فلاح تابع قسمت 3 20-12-98 مشاهده  
دهقان ریاضی ف 5 دهم تابع بخش 1 21-12-98 مشاهده  
دهقان ریاضی ف 5 دهم تابع بخش 2 21-12-98 مشاهده  
فلاح تابع قسمت 4 22-12-98 مشاهده  
فلاح تابع قسمت 5 22-12-98 مشاهده  
فلاح تابع قسمت 6 22-12-98 مشاهده  
رشیدنهال زیست فصل 5 22-12-98 مشاهده  
بنابی حل تست استیکیومتری 22-12-98 مشاهده  
بنابی واکنش هابر 22-12-98 مشاهده  
کاظمی پور تمرین قضیه کسینوس 26-12-98 مشاهده  
سیدیعقوبی تست انبساط گرما 26-12-98 مشاهده  
سیدیعقوبی روش های انتقال گرما 26-12-98 مشاهده  
سیدیعقوبی نمودار گرما 26-12-98 مشاهده  
سیدیعقوبی فیزیک ریاضی قانون گازها 29-12-98 مشاهده  
سیدیعقوبی فیزیک تجربی انبساط سطحی 29-12-98 مشاهده  
سیدیعقوبی فیزیک تجربی انبساط حجمی  29-12-98 مشاهده  
شفقی شیمی فصل3 16-01-99 مشاهده  
سیدیعقوبی فیزیک گازها 1  16-01-99 مشاهده  
سیدیعقوبی فیزیک گازها 2 16-01-99 مشاهده  
سیدیعقوبی فیزیک تجربی انبساط ظاهری مایعات و انبساط غیرعادی آب 16-01-99 مشاهده  
سیدیعقوبی   18-01-99 مشاهده  
دهقان فصل 5 تابع بخش 3_50 20-01-99 مشاهده  
دهقان فصل 5 تابع بخش 4_50 20-01-99 مشاهده  
کاظمی پور هندسه تمرین های چندضلعی ها، مساحت و کاربرد ها 1 20-01-99 مشاهده  
کاظمی پور هندسه تجسم فضایی، نقطه، خط و صفحه 1 20-01-99 مشاهده  
ماکانی زبان -مقدمه درس چهار 20-01-99 مشاهده  
ماکانی زبان -مکالمه درس چهار 20-01-99 مشاهده  
بنابی شیمی تمرین های دوره ای فصل دوم  20-01-99 مشاهده  
دهقان ریاضی 20-01-99 مشاهده  
ماکانی کلمه های درس چهار 24-01-99 مشاهده  
ماکانی تست کلمه های درس 4 24-01-99 مشاهده  
بنابی یونهای چند اتمی ص 91 - 93 24-01-99 مشاهده  
فلاح تابع 1 25-01-99 مشاهده  
فلاح تابع 2 25-01-99 مشاهده  
فلاح تابع 3 25-01-99 مشاهده  
فلاح تابع 4 25-01-99 مشاهده  
فلاح تابع 5 25-01-99 مشاهده  
فلاح تابع 6 25-01-99 مشاهده  
فلاح تابع 7 25-01-99 مشاهده  
بنابی بنابی ppm غلظت محلول ها 26-01-99 مشاهده  
بنابی درصد جرمی محلول ها 26-01-99 مشاهده  
سیدیعقوبی فیزیک دهم تجربی حل تمرین گرما 26-01-99 مشاهده  
سیدیعقوبی فیزیک دهم تجربی گرما 26-01-99 مشاهده  
سیدیعقوبی فیزیک دهم ریاضی انرژی درونی 26-01-99 مشاهده  
سیدیعقوبی فیزیک دهم ریاضی کار ترمودینامیکی 26-01-99 مشاهده  
دهقان فصل 6 قسمت 1_50 28-01-99 مشاهده  
دهقان فصل 6 قسمت 2_50 28-01-99 مشاهده  
ماکانی زبان متن درس چهار 28-01-99 مشاهده  
بنابی غلظت مولی قسمت 1 29-01-99 مشاهده  
بنابی غلظت مولی قسمت 2 29-01-99 مشاهده  
ماکانی گرامر درس چهار-بخش اول 30-01-99 مشاهده  
دهقان فصل6 بخش3 30-01-99 مشاهده  
دهقان فصل6 بخش4 30-01-99 مشاهده  
سیدیعقوبی
فیزیک دهم تجربی شیب نمودار گرما
30-01-99 مشاهده  
سیدیعقوبی فیزیک دهم ریاضی قانون اول ترمودینامیک 30-01-99 مشاهده  
آخوندی جغرافیای ایران درس 8 31-01-99 مشاهده  
آخوندی جغرافیای ایران درس 9 31-01-99 مشاهده  
آخوندی جغرافیای ایران درس 10 31-01-99 مشاهده  
ماکانی گرامر درس چهار 01-02-99 مشاهده  
ماکانی تست گرامر درس چهار 03-02-99 مشاهده  
دهقان فصل ۶ بخش 5 دهم 07-02-99 مشاهده  
دهقان فصل ۶ بخش 6 دهم 07-02-99 مشاهده  
ماکانی گفت و شنود و تلفظ درس چهار 07-02-99 مشاهده  
سیدیعقوبی فیزیک دهم تجربی تعادل گرمایی حل تمرین 07-02-99 مشاهده  
سیدیعقوبی فیزیک دهم تجربی تعادل گرمایی 07-02-99 مشاهده  
سیدیعقوبی فیزیک دهم ریاضی فرآیند هم حجم 07-02-99 مشاهده  
سیدیعقوبی فیزیک دهم ریاضی فرآیند هم فشار 07-02-99 مشاهده  
بنابی رفتار آب در میدان الکتریکی  -صفحات 103 و 104 08-02-99 مشاهده  
ماکانی نگارش درس چهار 11-02-99 مشاهده  
ماکانی تست نگارش درس چهار 14-02-99 مشاهده  
بنابی نیروهای بین مولکولی - قسمت اول 15-02-99 مشاهده  
بنابی نیروهای بین مولکولی -قسمت دوم 15-02-99 مشاهده  
ماکانی آنچه آموختید درس چهار 22-02-99 مشاهده  
بیجوند دین و زندگی درس نهم 22-02-99 مشاهده  
بیجوند دین و زندگی درس دهم بخش اول 22-02-99 مشاهده  
بیجوند دین و زندگی درس دهم بخش دوم 22-02-99 مشاهده  
بیجوند دین و زندگی درس دهم سوالات 22-02-99 مشاهده  
بیجوند دین و زندگی درس یازدهم 22-02-99 مشاهده  
بیجوند دین و زندگی درس دوازدهم 22-02-99 مشاهده  
بنابی انحلال گازها در آب 23-02-99 مشاهده  
بنابی آب و دیگر حلال ها 23-02-99 مشاهده  
بنابی کدام مواد با یکدیگر محلول می سازند؟ 23-02-99 مشاهده  
نوزریان نیروی شناوری 23-02-99 مشاهده  
نوزریان نقطه جوش مایع 23-02-99 مشاهده  
بنابی اسمز و اسمز وارونه 23-02-99 مشاهده  
دهقان فضل 7 بخش 1 30-02-99 مشاهده  
دهقان فصل 7 بخش 2 30-02-99 مشاهده  
دهقان فصل 7 بخش 3 30-02-99 مشاهده  
دهقان فصل 7 بخش 5 07-02-99 مشاهده  
دهقان فصل 7 بخش 4 07-02-99 مشاهده