ویدئوهای آموزشی دوازدهم

ویدئوهای آموزشی دوازدهم

نام دبیر موضوع زمان لینک  
معدنی هندسه تحلیلی و جبر خطی 12-12-98 مشاهده  
رحیمی پاشندگی نور 12-12-98 مشاهده  
معدنی تفکر تجسمی و ... قسمت اول 13-12-98 مشاهده  
معدنی تفکر تجسمی و ... قسمت دوم 13-12-98 مشاهده  
معدنی تفکر تجسمی و ... قسمت سوم 15-12-98 مشاهده  
رحیمی پدیده سراب 15-12-98 مشاهده  
رحیمی تیغه موازی السطوح 15-12-98 مشاهده  
رحیمی شکست نور 15-12-98 مشاهده  
تهرانی احتمال قسمت اول 1 15-12-98 مشاهده  
معدنی مقاطع مخروطی دایره قسمت اول 17-12-98 مشاهده  
میرزایی فارسی 17-12-98 مشاهده  
خضرایی شیمی قسمت 1 17-12-98 مشاهده  
زاهدی انگلیسی درس3 17-12-98 مشاهده  
معدنی مقاطع مخروطی دایره قسمت 2 19-12-98 مشاهده  
رحیمی درسنامه تراز شدت صوت 19-12-98 مشاهده  
رحیمی حل تست تراز شدت صوت 1 19-12-98 مشاهده  
رحیمی حل تست تراز شدت صوت 2 19-12-98 مشاهده  
رحیمی درسنامه تداخل امواج رشته 20-12-98 مشاهده  
رحیمی حل تست تداخل امواج رشته 20-12-98 مشاهده  
رحیمی درسنامه اثر دوپلر 20-12-98 مشاهده  
رحیمی درسنامه پراش موج 20-12-98 مشاهده  
معدنی مقاطع مخروطی قسمت 3 20-12-98 مشاهده  
خضرایی شیمی قسمت 2 20-12-98 مشاهده  
خضرایی شیمی قسمت 3 20-12-98 مشاهده  
خضرایی شیمی قسمت 4 20-12-98 مشاهده  
خضرایی شیمی قسمت 5 20-12-98 مشاهده  
خضرایی شیمی قسمت 6 20-12-98 مشاهده  
خضرایی شیمی قسمت 7 20-12-98 مشاهده  
نادری تست کنکور 21-12-98 مشاهده  
معصومی عربی 21-12-98 مشاهده  
تهرانی احتمال قسمت اول 2 22-12-98 مشاهده  
معدنی تابع نمایی قسمت اول 22-12-98 مشاهده  
نادری عربی تست کنکور 22-12-98 مشاهده  
معدنی تابع نمایی قسمت 2 26-12-98 مشاهده  
معصومی عربی 26-12-98 مشاهده  
ذوقی
معارف قسمت 1
26-12-98 مشاهده  
ذوقی معارف قسمت 2 26-12-98 مشاهده  
معدنی تابع نمایی قسمت 3 26-12-98 مشاهده  
زاهدی see also 29-12-98 مشاهده  
معدنی تابع لگاریتمی و ویژگی های آن  29-12-98 مشاهده  
معدنی تابع لگاریتمی و ویژگی های آن 2 29-12-98 مشاهده  
معدنی تابع لگاریتمی و ویژگی های آن 3 29-12-98 مشاهده  
معدنی تابع لگاریتمی و ویژگی های آن 4 29-12-98 مشاهده  
معدنی معادلات لگاریتمی 06-01-99 مشاهده  
معدنی رسم نمودار توابع لگاریتمی 06-01-99 مشاهده  
معدنی دامنه توابع لگاریتمی 06-01-99 مشاهده  
معدنی تست‌ کنکورتابع نمایی و لگاریتمی 1 06-01-99 مشاهده  
معدنی تست‌ کنکورتابع نمایی و لگاریتمی 2 06-01-99 مشاهده  
معدنی تست‌ کنکورتابع نمایی و لگاریتمی 3 06-01-99 مشاهده  
رحیمی موج ایستاده دوازدهم ریاضی 06-01-99 مشاهده  
رحیمی
موج ایستاده 2 دوازدهم ریاضی 
06-01-99 مشاهده  
رحیمی ایجاد موج ایستاده در تار با طناب دوازدهم ریاضی 06-01-99 مشاهده  
رحیمی ایجاد موج ایستاده در تار یا طناب 2 دوازدهم ریاضی 06-01-99 مشاهده  
صالحی زیست گفتار 1 فصل 8 دوازدهم 06-01-99 مشاهده  
صالحی زیست گفتار 2 فصل 8 دوازدهم 06-01-99 مشاهده  
صالحی زیست گفتار 3 فصل 8 دوازدهم 06-01-99 مشاهده  
نادری تست عربی کنکور 98 11-01-99 مشاهده  
معدنی تابع لگاریتمی و ویژگی های آن 5 11-01-99 مشاهده  
معدنی تابع لگاریتمی و ویژگی های آن 6 11-01-99 مشاهده  
معدنی تابع لگاریتمی و ویژگی های آن 7 11-01-99 مشاهده  
معدنی تابع لگاریتمی و ویژگی های آن 8 11-01-99 مشاهده  
معدنی بررسی تست کنکور داخل ۹۸ هندسه یازدهم 11-01-99 مشاهده  
معدنی بررسی تست کنکور داخل ۹۸ هندسه پایه 11-01-99 مشاهده  
معصومی عربی حل نمونه سوالات خرداد 16-01-99 مشاهده  
معدنی تست کنکور خارج96 داخل95 هندسه پایه 16-01-99 مشاهده  
معدنی تست کنکور سراسری خارج 95 و94 داخل 94 هندسه پایه 16-01-99 مشاهده  
صالحی گفتار 1 از فصل 6  1  16-01-99 مشاهده  
صالحی گفتار 1 از فصل 6  2 16-01-99 مشاهده  
صالحی گفتار 2 از فصل 6  1  16-01-99 مشاهده  
صالحی گفتار 2 از فصل 6  2 16-01-99 مشاهده  
صالحی گفتار 3 از فصل 6  1  16-01-99 مشاهده  
صالحی گفتار 3 از فصل 6  2 16-01-99 مشاهده  
صالحی گفتار 1 از فصل 7  1  16-01-99 مشاهده  
صالحی گفتار 1 از فصل 7  2 16-01-99 مشاهده  
صالحی گفتار 2 از فصل 7 16-01-99 مشاهده  
صالحی گفتار 3 از فصل 7  1  16-01-99 مشاهده  
صالحی گفتار 3 از فصل 7  2 16-01-99 مشاهده  
تهرانی گسسته دوازدهم 20-01-99 مشاهده  
زاهدی گرامر درس دوم زبان 20-01-99 مشاهده  
عربگل فصل ۴ - صفحه ۱ تا ۵ 20-01-99 مشاهده  
عربگل فصل ۴- صفحه ۶ تا ۸  20-01-99 مشاهده  
عربگل فصل ۴ - صفحه ۹ تا ۱۱ 20-01-99 مشاهده  
عربگل فصل ۴ - صفحه ۱۲ تا ۱۴  20-01-99 مشاهده  
معدنی تست‌های کنکور سراسری داخل ۹۷ هندسه پایه 20-01-99 مشاهده  
معدنی کنکور سراسری خارج ۹۷ و داخل ۹۶ هندسه پایه 20-01-99 مشاهده  
معدنی کنکور داخل و خارج ۹۰ و ۹۱ ریاضی کنکور تجربی هندسه پایه 20-01-99 مشاهده  
معدنی کنکور داخل ۹۲ و ۹۳ و خارج ۹۳ ریاضیات کنکور تجربی هندسه پایه 20-01-99 مشاهده  
نادری بررسی سوالات عربی کنکور 98 زیرگروه هنر 20-01-99 مشاهده  
تهرانی احتمال 24-01-99 مشاهده  
رحیمی حل تست های پدیده فوتوالکتریک 1 25-01-99 مشاهده  
رحیمی حل تست های پدیده فوتوالکتریک 2 25-01-99 مشاهده  
رحیمی حل تست های مبحث طول موج های اتم هیدروژن با استفاده از رابطه ریدبرگ 25-01-99 مشاهده  
زاهدی درس دوم زبان یازدهم - writing 26-01-99 مشاهده  
میرزایی تدریس درس 18 28-01-99 مشاهده  
میرزایی حل کنکور 96  28-01-99 مشاهده  
میرزایی تدریس درس 15 28-01-99 مشاهده  
میرزایی تدریس درس 16 28-01-99 مشاهده  
میرزایی تدریس روانخوانی درس 16 28-01-99 مشاهده  
رحیمی حل تست های مدل های اتمی 31-01-99 مشاهده  
معدنی جلسه دوم کلاس آنلاین بررسی تستهای کنکورهای آزمایشی هندسه پایه یازدهم تجربی 31-01-99 مشاهده  
نادری 62 نکته ی مهم سوالات عربی کنکور 02-01-99 مشاهده  
زاهدی درس سوم زبان یازدهم - see also 03-01-99 مشاهده  
میرزایی تدریس درس پانزدهم 03-01-99 مشاهده  
رحیمی تست های مربوط به ساختار هسته وانرژی بستگی هسته 03-01-99 مشاهده  
زاهدی درس سوم زبان یازدهم - writing 05-02-99 مشاهده  
رحیمی حل تست های مربوط به نیمه عمر هسته های رادیواکتیور 07-02-99 مشاهده  
رحیمی حل تست‌های مربوط به واپاشی هسته‌های رادیواکتیو 07-02-99 مشاهده  
زاهدی قسمت writing تدریس paragraph writing 11-02-99 مشاهده  
نادری
بررسی و توضیح سوالات امتحان نهایی درس عربی _خرداد ۹۸
23-02-99 مشاهده  
نادری
بررسی سوالات امتحان نهایی درس عربی _شهریور ۹۸
23-02-99 مشاهده  
تهرانی آمار توصیفی قسمت پایانی 23-02-99 مشاهده  
معدنی بررسی سوالات نهایی مبحث تابع 05-03-99 مشاهده  
معدنی بررسی سوالات نهایی مبحث مثلثات 05-03-99 مشاهده  
زاهدی بررسی سوالات نهایی زبان در خرداد، دی و شهریور 98 05-03-99 مشاهده  
زاهدی بررسی سوالات نهایی زبان در خرداد، دی و شهریور 98 05-03-99 مشاهده  
زاهدی بررسی سوالات نهایی زبان در خرداد، دی و شهریور 98 06-03-99 مشاهده  
زاهدی بررسی سوالات نهایی زبان دوازدهم بخش رایتینگ 08-03-99 مشاهده  
نادری جمع بندی عربی کنکور با 100 سوال _ (قسمت اول) 16-03-99 مشاهده  
نادری جمع بندی عربی کنکور با 100 سوال _ (قسمت دوم) 16-03-99 مشاهده  
نادری جمع بندی عربی کنکور با 100 سوال _ (قسمت سوم) 16-03-99 مشاهده  
نادری جمع بندی عربی کنکور با 100 سوال _ (قسمت چهارم) 16-03-99 مشاهده  
معدنی آنالیز سوالات امتحان نهایی حد و مشتق و کاربرد مشتق 16-03-99 مشاهده  
معدنی آنالیز سوالات امتحان نهایی کاربرد مشتق هندسه و احتمال 16-03-99 مشاهده  
زاهدی بررسی سوالات بخش listening and speaking امتحان نهایی در نوبت خرداد 98 دوازدهم 20-3-99 مشاهده