خبر مهم 98/9/7

خبر مهم 98/9/7

هوالاول
بدینوسیله به اطلاع دانش آموزان پایه ی دهم و یازدهم می رساند که آزمونهای مستمر و تکوینی روز پنجشنبه 7/9/98 طبق تقومی اجرایی برگزار می گردد. حضور دانش آموزان الزامی است.
البرز