صدرنشيني افتخار آميز البرزيان

صدرنشيني افتخار آميز البرزيان

«هوالاوّل»
صدرنشيني افتخار آميز البرزيان را در رتبه بندي قبولي خرداد ماه 97 پيش دانشگاهيان به دانش آموزان و خانواده محترمشان و همکاران گرامي تبريک مي گوييم.
اميد که در قبولي کنکور امسال نيز چون گذشته برترين باشند.
«البرز پسران»