دانش آموزان دهم با معدل بالای 19

دانش آموزان دهم با معدل  بالای 19