دانش آموزان سوم با معدل کتبی نهایی بالای 19

دانش آموزان سوم با معدل کتبی نهایی بالای 19