آزمون آزمایشگاه فیزیک دهم

آزمون آزمایشگاه فیزیک دهم

دانش آموزان پایه دهم:
آزمون آزمایشگاه فیزیک روز دوشنبه مورخ 95/9/1 ساعت 7:30 صبح برگزار می گردد.