امتحانات معرفی سال سوم

امتحانات معرفی سال سوم

امتحانات معرفی سال سوم دبیرستان با توزیع کارت ورود جلسه آزمون آغاز گردید . امتحانات معرفی شبیه سازی برای امتحانات نهایی است . آزمون ها رأس ساعت 7:30 صیح آغاز می گردد . حضور دانش آموزان دراین آزمون ها الزامی است .