اختلاف میانگین نمرات دروس نهایی

اختلاف میانگین نمرات دروس نهایی

اختلاف میانگین نمرات دروس نهایی سال سوم دبیرسـتان الـبـرز با دبیرسـتان های ناحیه 3
درس میانگین نمرات
دبیرستان البرز
میانگین نمرات
مدارس پسرانه
غیردولتی ناحیه 3
اختلاف میانگین
 دبیرستان های غیردولتی
با دبیرستان البرز
دین و زندگی (3) 16.35 12.89 3.46
زبان فارسی (3) 16.46 12.53 3.93
ادبیات فارسی 3 15.6 12.16 3.44
عربی (3) 16.53 12.09 4.44
زبان خارجی(3) 17.21 13.42 3.79
فیزیک ریاضی (3) 13.91 10.18 3.73
فیزیک تجربی (3) 17.1 9.15 7.95
شیمی (3) 15.84 10.55 5.29
جبر و احتمال 15.81 11.96 3.85
هندسه 16.04 10.36 5.68
حسابان 14.5 10.13 4.37
ریاضی (3) 18.75 9.81 8.94
زیست شناسی (2) 16.76 9.91 6.85
زمین شناسی 15.64 9.7 5.94