کسب رتبه اول در نمرات نهایی

کسب رتبه اول در نمرات نهایی

                                                      با توجه به گزارش کارشناسی متوسطه مدیریت آموزش و پرورش ناحیه3 کرج
بر اساس جدول زیر دبیرسـتان پسـرانه الـبـرز همچنان  رتبه اول میانگین نمرات نهایی
( سوم دبیرستان ) در خرداد ماه 94 در بین مدارس غیردولتی ناحیه فوق را کسب نموده است .
بدین وسـیله از دانش آموزان عزیز و همکاران ارجمند  که موجب برتری دبیرسـتان البرز را  فراهم نموده اند صمیمانه تقدیر و تشکر می شود .
                                                                                                                                                         موسسه فرهنگی آموزشی الـــبــرز
                                                                                                                                                                                   مرداد 94
رتبه بندی بر اساس میانگین نمرات نهایی
رتبه نام دبیرستان جنسیت تعداد
دانش آموز
پایه سوم
  میانگین
 نمرات نهایی
تفاوت میانگین نمرات نهایی
 دبیرسـتان الـبـرز
با سایر دبیرستان ها 
درصد
 قبولی نهایی
1  البرز پسر 104 نفر 16.05 0 94/09 %
2 البرز  دختر 61 "  " 15.38 0.67 90/66 %
3 دانشگاه آزاد(سما) دختر 28 "  " 15.15 0.9 93/57 %
4    دکتر معین پسر 46 "  " 15.1 0.95 95 %
5 فرخنده   دختر 35 "  " 14.81 1.24 88/13 %
6 ارغوان   دختر 42 "  " 14.49 1.56 86/67 %
7 نیک روش   دختر 20 "  " 14.38 1.67 89/5 %
8   رشد نو پسر 66 "  " 14.28 1.77 88/74 %
9   مهر اول پسر 34 "  " 14.06 1.99 88/24 %
10 روشنگر  دختر 33 "  " 13.89 2.16 84/57 %
11 طلوع  دختر 18 "  " 13.8 2.25 88/89 %
12 مریم  دختر 46 "  " 13.68 2.37 84/96 %
13   خیام پسر 50 "  " 13.04 3.01 80/8 %
14 میثاق   دختر 27 "  " 12.66 3.39 77/61 %
15   دانش پسر 39 "  " 11.79 4.26 70/95 %
16  اندیشمندان جوان پسر 63 "  " 11.6 4.45 66/51 %
17 فردا   دختر 22 "  " 11.45 4.6 65/71 %
18 سارا   دختر 47 "  " 11.33 4.72 62/88 %
19   رودکی پسر 23 "  " 11.11 4.94 59/13 %
20 جامی  دختر 20 "  " 11.05 5 61/73 %
21   پارسیان پسر 30 "  " 10.43 5.62 54/86 %
22   والعصر پسر 37 "  " 9.83 6.22 47/3 %
23   ارشاد پسر 43 "  " 9.68 6.37 51/17 %
24   اندیشه برنا پسر 44 "  " 9.43 6.62 45/68 %
25     دانشگاه آزاد (سما) پسر 28 "  " 9.07 6.98 45/42 %
26   بنی هاشم پسر 41 "  " 8.88 7.17 39/51 %
27 سرای مهر   دختر 6 "  " 8.57 7.48 38/98 %
28   مجد پسر 25 "  " 6.8 9.25 21/63 %
29   شهید بهشتی پسر 21 "  " 6.77 9.28 16/19 %
30   سعادت پسر 15 "  " 6.42 9.63 23/49 %
31   استقلال پسر 9 "  " 6.25 9.8 18/03 %
32   بردبار پسر 11 "  " 5.53 10.52 11/93 %
33   فضیلت پسر 13 "  " 4.87 11.18 10/43 %
34   خردمندان پسر 20 "  " 4.82 11.23 10/33 %