نام آلبوم : دیدار اولیا با دانش آموزان یازدهم نوبت 2