نام آلبوم : 95-96 اولین همایش توجیهی اولیای دانش آموزان پایه ی چهارم