موارد تدریس دهم 1آبان

موارد تدریس دروس پایه دهم در هفته اول آبان 1/8 لغایت 6/8

گزینه2 مورخ 12/9/95 پایه دهم

بودجه بندی آزمون گزینه2 مورخ 12/9/95 پایه دهم

برتر کلاسی دهم

نفرات برتر کلاسی دهم در آزمون 30/7/95

برتر کلاس های دهم

نفرات برتر کلاس های دهم در آزمون گزینه2 مورخ 30/7/95

تدریس پایه دهم هفته چهارم

مواد تدریس دروس پایه دهم در هفته چهارم - 24 لغایت 28 مهر

بودجه بندی گزینه 2

بودجه بندی آزمون گزینه 2 مورخ 30/7/95