10 نفر برتر رشته ریاضی پایه دهم

10 نفر برتر رشته ریاضی پایه دهم

نهمین جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو

نهمین جشنواره دانش آموزی علوم و فناوری نانو

نفرات برتر دهم رشته تجربی گزینه2 24آذر

نفرات برتر دهم رشته تجربی گزینه2 24آذر

نفرات برتر دهم رشته ریاضی گزینه2 24آذر

نفرات برتر دهم رشته ریاضی گزینه2 24آذر

نفرات برتر کلاس دهم ریاضی

نفرات برتر کلاس دهم رشته ریاضی در آزمون گزینه2

نفرات برتر کلاس دهم تجربی

نفرات برتر کلاس دهم رشته علوم تجربی در آزمون گزینه2