گروه بندی یازدهم تجربی

گروه بندی یازدهم تجربی

برنامه کلاس های حضوری هفته بعد 99/6/22

برنامه کلاس های حضوری هفته بعد 99/6/22

گروه بندی دانش آموزان پایه یازدهم

گروه بندی دانش آموزان پایه یازدهم

گروه بندی دانش آموزان پایه دهم

گروه بندی دانش آموزان پایه دهم

برنامه کلاس های درسی پایه دهم و یازدهم

برنامه کلاس های درسی پایه دهم و یازدهم

1399 برنامه آزمون های شهریور ماه

1399 برنامه آزمون های شهریور ماه