خبر مهم 98/9/7

بدینوسیله به اطلاع دانش آموزان پایه ی دهم و یازدهم می رساند که آزمونهای مستمر و تکوینی روز پنجشنبه 7/9/98 طبق تقومی اجرایی برگزار می گردد. حضور دانش آموزان الزامی است.

1

1

برنامه هفتگی سال دوازدهم

برنامه هفتگی سال دوازدهم

برنامه هفتگی سال یازدهم

برنامه هفتگی سال یازدهم

برنامه پیشنهادی پایان ترم تابستان پایه ی یازدهم تجربی

برنامه پیشنهادی پایان ترم تابستان پایه ی یازدهم تجربی

برنامه پیشنهادی پایان ترم تابستان پایه ی یازدهم ریاضی

برنامه پیشنهادی پایان ترم تابستان پایه ی یازدهم ریاضی