برنامه امتحانی پایانی پایه دوازدهم

برنامه امتحانی پایانی پایه دوازدهم دبیرستان البرز 99-98

برنامه امتحانی پایانی پایه یازدهم

برنامه امتحانی پایانی پایه یازدهم دبیرستان البرز 99-98

برنامه امتحانی پایانی پایه دهم

برنامه امتحانی پایانی پایه دهم دبیرستان البرز 99-98

خبر مهم 98/9/7

بدینوسیله به اطلاع دانش آموزان پایه ی دهم و یازدهم می رساند که آزمونهای مستمر و تکوینی روز پنجشنبه 7/9/98 طبق تقومی اجرایی برگزار می گردد. حضور دانش آموزان الزامی است.

1

1

برنامه هفتگی سال دوازدهم

برنامه هفتگی سال دوازدهم