دانش آموزان برتر تجربی کارا 1 دهم

دانش آموزان برتر تجربی کارا 1 دهم

دانش آموزان برتر ریاضی کارا 1 دهم

دانش آموزان برتر ریاضی کارا 1 دهم

دانش آموزان برتر تجربی گزینه دو دهم

دانش آموزان برتر تجربی گزینه دو دهم

دانش آموزان برتر ریاضی گزینه دو دهم

دانش آموزان برتر ریاضی گزینه دو دهم

میثاق نامه دانش آموزان

میثاق نامه دانش آموزان

برنامه هفتگی پایه دهم 97-98

برنامه هفتگی پایه دهم 97-98 دبیرستان غیردولتی البرز