پیام مدیریت

برنامه¬ریزی مهارت منطقی فکر کردن و توانایی به کار بردن تفکر منطقی، برای تحقّق اهداف مورد نظر.